Foto's oldtimer evenementen

MG Drivers Lucky Driversrit - 31 mei 2015

31 mei was precies niet de zonnigste dag van het jaar , maar niettemin geen slechte dag voor de bestuurders van de “ lucky drivers rit“ ; die hun samenkomst als geslaagd mochten noemen . Met de morgenkoffie bijeenkomst aan de leest konden zij met elkaar kennis maken . De diverse oldtimers gaven aanleiding tot gesprekken over wat zou je denken : “oldtimers “ . Iedere eigenaar is ergens fier op zijn metalen voorwerp .
Le 31 mai n'était pas la journée de l'année la plus ensoleillée; mais toutefois pas une journée mauvaise pour les conducteurs du "Lucky Drivers", qui pouvaient stipuler leurs réunion comme réussit. Au réunion de café matinal au "Leest" ils pouvaient se faire connaissance entre eux.
Les différents ancêtres ont donné lieu à des conversations sur ce que vous pourriez penser: «ancêtres». Chaque propriétaire est quelque part fier de son objet métallique.


Het plaatsen van het herdenkingsplaatje is altijd het eerste probleem bij zo'n rit doch Wim Salaets is superfier op zijn meesterwerkje en controleerde alle deelnemers op de aanwezigheid ervan . Ondertussen waren Geert Seys en zijn madame Marianne naarstig bezig met de ontvangst en de koffie . Koffiemeneer Geert ( ipv koffiemadame ) kon niet rap genoeg zijn om zijn bidon bij te vullen met het heerlijke drankje .
Placer la plaque commémorative est toujours le premier problème avec un tel trajet, mais Wim Salaets est super fier de son chef-d'œuvre et vérifiais tous les participants sur sa présence. Pendant ce temps, Geert Seys et Madame Marianne travaillaient avec diligence à la réception et le café. M. Geert café (au lieu du café madame) était pas assez rapide pour remplir son bidon avec la délicieuse boisson.
Stipt om tien uur wendden de 21 oldtimers zich naar de Ieperstraat om hun weg te vervolgen via landelijke wegen met licht benevelde velden naar Ledegem . Met de regelmaat van een klok werd de Ieperstraat verlaten en terug opgereden . Deze weg is immers één van de heirwegen aangelegd niet door Wim Salaets maar door de romeinen en loopt van Kortrijk - startten aan kantoor van mijn broer aan de shopping naar en tot Ieper , een groot steegje dus . Om mijn weg ernstig te vervolgen viel mij volgende op , als gepatenteerde frieteter dat de nieuwe patatjes nog erg klein waren en dat de frietkraamuitbaters in de toekomst hun prijzen zullen dienen te verhogen . ? .
A dix heures pile les 21 ancêtres se tournaient vers le Ieperstraat à faire leur chemin à travers les routes de campagne avec des champs un peux brumés à Ledegem. Avec une régularité de métronome le Ieperstaat est abandonné et de nouveau repris. Cette route est en effet une des voies romaines construites non par Wim Salaets mais par les Romains et les pistes de Courtrai - a commencé au bureau de mon frère au shopping et Ypres, comme une grande allée alors. Pour poursuivre sérieusement mon chemin je remarquais le suivant : comme mangeur de frites je remarquais que les nouvelles patattes étaient encore très petites et que les propriétaires des friteuses à l'avenir devront augmenter leurs prix.
Dat de IJzer vlakte terug centraal was konden wij al vermoeden als snoodaards die we zijn . Wat mij vooral opviel is dat de Ijzer meer kronkelt dan mijn grijze hersencellen en ook meer dan de Leie , wat ik niet wist . Maar doordat ik mijn voorliggende Oldtimer MGB met super V8 motor diende te volgen ondervond ik hoe minimaal het zicht was door al die kronkels . Guy Vangeluwe en Rozemieke zijn vrouwke hadden er plezier in om ff de motor zijn duivels te laten ontbinden , maar mijn simpele goed afgestelde MGB met 1800 motor deed zijn best om deze keer geen pech te hebben . “Hand op mijn kop leggen om hout vast te houden tot behoud van mijn volgende keer pech” .
Nous comme scélérats nous pourrions déjà soupçonner que la vallée de "L'IJzer" était central. Ce que je remarquais en particulier c'était que "l'IJzer" tourne plus que mes cellules grises et plus que la Lys, ce que je ne savais pas. Mais parce que je devais suivre le Oldtimer MGB V8 qui roulait devant moi je constatais la visibilité était minimale à travers tous ces tournages. Guy Vangeluwe et Rozemieke, sa petite femme, ont eu du plaisir à laisser développer le moteur ses obsessions, mais mon moteur bien réglé simples MGB à 1800 a fait de son mieux pour n'avoir pas de panne cette fois ci. "La main sur ma tête pour tenir le bois pour préserver ma panne la prochaine fois."
Eindelijk , Ramskapelle in zicht als een fata morgana in de woestijn , mijn maag snakte naar wat anders dan de dampende uitlaat van mijn voorrijdende V8 . Een aperitiefje in "De Lanterfanter" kan smaken , alhoewel de keuze “lanterfanter” slecht was gekozen gezien de snelheid die we maakten in de Ijzervlakte. Ik kan het niet helpen , deze keer miste onze statige Ijzertoren , temeer dat daar mijn Peter Odiel daar vocht . Doch het eten smaakte als kaviaar al was het van zeuge , klaargemaakt door een superkok kan dit heerlijk zijn . De waardes was op gegeven ogenblik blij dat de bende snoodaards gegeten hadden en verder trokken naar een ander gegeven punt in de streek . Ik hield terug mijn hart vast om de V8 te volgen tussen het hoog opgeschoten gras langs de landelijke kronkelende wegen .
Enfin, Ramskapelle en vue comme un mirage dans le désert, mon estomac était en train de mourir pour quelque chose de différent que la sortie de la vapeur de sorti du V8 devant moi. Un apéritif au "De Lanterfanter" peut goûter, bien que le choix "lanterfanter" a été mal choisi compte tenu de la vitesse que nous avons fait dans la vallée de L'IJzer". Sorry cette fois je manquais notre majestueuse tour de L'IJzer, surtout que mon Parain Odil combattait là. Mais la nourriture était comme si elle était du caviar de cochon, préparé par un cuisiner super. Cela peut être délicieux. Les patrons étaient heureux à un certain moment que les mécréants de gangs avaient mangé et se déplaçaient à un autre point dans la région. Je retins mon souffle pour suivre le V8 entre l'herbe longue le long des routes de campagne sinueuses.
Vroeger had ik met een andere MGB het moeilijk om op de Rodenberg te geraken en nu hield ik iedere maal de adem op als ik het monster van de bergkolos zag ?. Doch Wim en Geert verkozen om rond de bergen te rijden om te genieten van het landschap , wat ik zeer lief van de beide heren vond . Aangekomen in Westouter hadden beide heren nog een andere verrassing “ kermis “ doch geen van alle twintig oldtimerdrivers hadden zin in een botsautoritje , dan maar een vochthoudend drankje in een van de plaatselijke herbergen nuttigen . Naar het schijnt is deze gewoonte een overblijfsel van de Vlamingen uit de romeinse tijd om de Italiaanse overheersing weg te moffelen , waar ik kan van meespreken en daarom…..
Auparavant, j'avais un autre MGB qui avait des difficultés à monter sur la Montagne Rouge et maintenant chaque fois que je tenais mon souffle quand je voyais le monstre du géant de montagne . Mais Wim et Geert choisissaient à conduire autour de la montagne pour profiter du paysage, ce qui était très gentil des deux messieurs. En arrivant à Westouter les deux hommes avaient encore une autre surprise "foire", mais aucun des vingt pilotes de voitures classiques avaient en vis de faire un trajet en voiture de pare-chocs, alors nous consumaient une boisson contenant de l'humidité dans l'un des auberges locales. Il semble que cette habitude laissés par les Flamands de l'époque romaine était pour couvrir la domination italienne, de quoi je peux m'exprimer moi même et c'est pourquoi ... ..

Derde fase werd ingeleid , richting Poperinge tussen de hoppevelden en fruitkwekerijen . Nooit zag ik zoveel fruitbomen , moe zijnde zag ik dwalend in gedachten kokosbomen en ananasstruiken die de bananenstruiken verdoken . Wat opviel is dat volgend jaar ons biertje zal duurder worden net als de friet , dit is te zien aan de hoppescheuten die slechts 30 cm hoog zijn door de koude meimaand . Oud en versleten zie je van alles , ook in gedachten een Allo-allo ijsje . Tot mijn grote verbazing waren wij aangekomen bij Allo-Allo te Poperinge . Een superlekker ijsje werd aangeboden en toen mij de vraag werd gesteld welke smaak voor U meneer moest ik niet lang nadenken . “Advocaat “, ik lust die rauw na voorgaande rechtszaak maar deze keer smaakten zij naar meer , dus heerlijk . Na een toespraak van Wim en Geert keerden wij uitgeput terug via autoweg naar Izegem . Wim was onze begeleider maar probeerde ons aan te zetten tot snelheid welke ik niet deed daar ik een heilige schrik heb van autostrades met oldtimers . Vroeger had ik pech op de autostrade maar tot overmaat van ramp was er geen pechstrook en de voorbijrijdende wagens dienden af te remmen , pff zag ik God maar hij gaf ons nog enkele dagen verlof .
La troisième phase a été lancée, direction Poperinge entre les champs de houblon et de vergers. Je ne voyais jamais autant d'arbres fruitiers, très fatigué je voyais errer dans l'esprit des cocotiers et des ananas qui cachaient les bananiers cachés. Ce qui ressort est que l'année prochaine notre bière sera plus cher comme les frites, ce qui se reflète dans les jets de houblon qui sont seulement 30 cm de haut par le froid mois de mai. Vieux et usé, vous pouvez tout voir, même dans un état d'esprit d'une glace Allo allo. À ma grande surprise, nous sommes arrivés à Allo Allo à Poperinge. Un délicieux crème glacée a été offert et quand on m'a demandé quelle saveur pour vous monsieur, je ne devais pas beaucoup penser. "Avocat", je les convoite cru après un procès antérieur, mais cette fois ils ont un goût de revenez-y, si délicieux. Après un discours de Geert et Wim et nous revînmes épuisé par l'autoroute à Izegem. Wim était notre guide, mais il essayais d'inciter la vitesse ce que je ne faisais pas parce que j'ai une sainte peur des autoroutes avec des voitures vintage. Avant, j'ai eu la malchance sur l'autoroute, mais pour aggraver les choses, il n'y avait aucune voie d'urgence et les voitures qui passent ont dû ralentir, pff je voyais Dieu, mais il nous a donné quelques jours de congé.
Kort , prachtige regenachtige dag gerealiseerd door Wim - Geert en Ilse - Marianne , zo zie je dat de oldtimers je regendag zonnig kunnen maken .

Dank aan de warme sfeer die er heerste bij de deelnemers .
Spruytte Ghislain - Petralia
Bref, belle journée pluvieuse réalisé par Wim - Geert et Ilse - Marianne, donc vous voyez que les voitures de collection pouvaient changer la journée pluvieuse dans une journée ensoleillée.

Merci pour l'ambiance chaleureuse qui régnait parmi les participants.
Spruytte Ghislain - Petralia

MG Drivers Lucky Driversrit - foto 1 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 2 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 3 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 4 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 5 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 6 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 7 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 8 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 9 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 10 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 11 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 12 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 13 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 14 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 15 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 16 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 17 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 18 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 19 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 20 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 21 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 22 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 23 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 24 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 25 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 26 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 27 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 28 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 29 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 30 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 31 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 32 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 33 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 34 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 35 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 36 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 37 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 38 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 39 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 40 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 41 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 42 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 43 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 44 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 45 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 46 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 47 van 48 MG Drivers Lucky Driversrit - foto 48 van 48
Foto's door wim Salaets